Stowarzyszenia rozwijają „podwórkową inicjatywę własną”

SONY DSC

Samorząd, jak i organizacje działają na rzecz interesu publicznego i dobra wspólnego,
a także realizują zadania publiczne Gminy i Miasta Świnoujście.

Podkreśla się, że współpraca jest nieodzownym elementem funkcjonowania obu instytucji. Na samorządzie zaś spoczywa obowiązek włączania organizacji w działania samorządu.

Jeszcze dodam, że organizacje społeczne są podstawą rozwoju wszelkich form tworzenia pozytywnych wzorców, które świetnie sprawdzają się w dalszej działalności gospodarczej czy biznesowej.

Warto społeczeństwo uczyć i przygotowywać do roli świadomego gospodarza powierzonego mu majątku i zadań. To właśnie stowarzyszenia rozwijają „podwórkową inicjatywę własną”. Stowarzyszenia pomagają w tworzeniu nowych miejsc pracy, tak potrzebnych w naszym mieście.

Stawiam na stowarzyszenia, doceniam ich rolę i pracę ludzi, często społeczną, trudną ale i dającą wiele satysfakcji. Dlatego też, należy podjąć takie działania, by organizacje na terenie naszego miasta znały się, komunikowały i wymieniały informacjami między sobą
i z urzędem.

Uczestnicząc w licznych spotkaniach poświęconych współpracy sektora pozarządowego i władz lokalnych oraz uczestnicząc w rozmowach z osobami aktywnie budującymi właściwe relacje, widać potrzebę współpracy.

Współpracy opartej na takich zasadach aby wszystkim praca sprawiała więcej satysfakcji szczególnie w Świnoujściu.
Program Współpracy pisany we wspólnym zespole składającym się z przedstawicieli samorządu i organizacji:

 • konsultacje społeczne i konsultacje Programu Współpracy odbywające się metodami aktywnymi;
 • ewaluacja dokonywanych procesów konsultacji społecznych;
 • bezpośrednie zapraszanie przedstawicieli organizacji do udziału w konsultacjach (maile, listy, telefony, rozmowy osobiste, itp.);
 • uchwała konsultacyjna dostosowana do zapisów Kodeksu Konsultacji i przewidująca konsultacje metodami aktywnymi;
 • uchwała konsultacyjna stworzona we wspólnym zespole składającym się z przedstawicieli samorządu i organizacji;
 • dokonywanie oceny podczas otwartych konkursów ofert na podstawie kart oceny wniosków;
 • przesyłanie uzasadnienia oceny każdej wnioskującej organizacji;
 • racjonalny podział środków finansowych między organizacje sportowe a te z innych branż;
 • wyodrębnienie środków finansowych z budżetu miasta na zlecanie zadania 33 z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (wsparcie organizacji pozarządowych);
 • stosowanie dystrybucji środków finansowych metodą regrantingu;
 • wdrożenie funduszu pożyczkowego i funduszu wkładów własnych;
 • przekazywanie zadań publicznych do realizacji organizacjom na zasadzie powierzenia;
 • stosowanie umów wieloletnich w celu zapewnienia stabilności i wysokiej jakości realizacji zadań;
 • przyjmowanie wniosków o realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert;
 • składanie ofert wspólnych organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego;
 • jawna procedura udostępniania organizacjom mienia samorządu;
 • pełnienie roli pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych przez osobę mogącą przeznaczyć na to znaczną (całkowitą) część etatu;
 • rozdzielenie kompetencji współpracy finansowej i niefinansowej z organizacjami pomiędzy dwie osoby;
 • wdrożenie obchodów miejskiego dnia organizacji pozarządowych;
 • organizowanie przez urząd spotkań dla organizacji w celu ich integracji np. spotkań branżowych (pomagają zawiązać partnerstwa, wymienić doświadczenia);
 • organizacja plenarnych spotkań lokalnych organizacji min. 1 raz w roku;
 • włączenie organizacji w miejskie wydarzenia;
 • inicjowanie i współorganizowanie przez urząd wspólnych akcji organizacji (np. zostawiam 1% w moim mieście);
 • prowadzenie inkubatora i centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych (przez samorząd lub przez zlecenie tego organizacji);
 • wdrożenia systemowego wsparcia organizacji poprzez np. cykl regularnych szkoleń, spotkań informacyjnych, doradztwa;
 • aktywnie działająca rady działalności pożytku publicznego;
 • prowadzenie wydzielonej zakładki na stronie www Urzędu zawierająca wszystkie informacje ważne dla organizacji;
 • prowadzenie wyodrębnionej zakładki w BIP Urzędu;
 • prowadzenie aktualnej bazy organizacji na stronie www urzędu (z podziałem branżowym i wyodrębnieniem organizacji ze statusem OPP).

To działa w innych miejscowościach, wiem o tym, dzięki uprzejmości i współpracy z Pracownią Pozarządową dawniej Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych.

Zapytałam, czy biorąc pod uwagę doświadczenia z Niemiec, Polskę na to stać?

bussines forum

13 października mogłam być od godziny siedemnastej na sesji głównej KAZACHSTAN DZIŚ I JUTRO, nie dlatego, że nie chciałam. Pracowałam do szesnastej.

KZACHSTAN W ROZWOJU WSPÓŁPRACY POMIĘDZY EUROPĄ I AZJĄ

Uczestnikami byli: Moderator: Dariusz Szymczycha, – były Sekretarz Stanu w kancelarii Prezydenta RP Jacek Kluczkowski, – Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Rzeczpospolitej w Kazachstanie i Kirgistanie Yerik Utembayev, – Nadzwyczajny
i Pełnomocny Ambasador Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierz Marcinkiewicz, – były Premier RP Sławomir Majman, – Prezes Zarządu, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych , słuchacze i ja.

Premier Marcinkiewicz zadał pytanie, co przyciąga kapitał – odpowiedział – pieniądz. Z ulgą mówił, że relacje między republiką a biznesem nie musi już opisywać od strony politycznej i publicznej, bo już nie jest Premierem. Zaznaczył, że obecnie pomiędzy krajami trzeba budować pozytywne relacje, bez względu na to w jakim żyjemy ustroju. Zaakcentował, że nić wspólnych powiązań w dziedzinie gospodarczej potrzebna jest zawsze.

Zostało powiedzione, że mimo konfliktu w Rosji, na Ukrainie, przedsiębiorcy nadal chcą prowadzić biznesy, bo to jest ich kapitał. Kazachstan, Chiny są buforem, przestrzenią wymiany biznesu.
Sam Kazachstan przedstawiany był jako przykład kraju, do którego biznes wkracza dużymi krokami.
Ambasador wielokrotnie podkreślił, że ważne dla nich jest nawiązywanie współpracy na poziomie regionalnym. Zaakcentował, że Forum jest bardzo ważne, jest doskonałą platformą wymiany. Idealnie sprzyja poznaniu i przekazaniu projektów pilotażowych, doświadczeń europejskich firm. Kazachstan jest krajem dysponującym nie tylko ropą
i gazem, ale też jest otwartym na świeże pomysły. Oczekuje realizacji projektów, oraz rozwoju małych biznesów.

Pragmatyczne podejście do relacji z Kazachstanem zaprezentował przedstawiciel Niemiec. Podkreślił, że mimo incydentalnych niepowodzeń biznesowych na rynku azjatyckim do tej pory zrealizowano wile udanych projektów. Wskazał również warunki, które muszą być spełnione aby biznes rozwijał się właściwie. Podstawą rozwoju jest długoterminowość prawa dla małych i średnich firm. Określone ramy prawne są kluczowe w biznesie.

Poruszono kwestie związane z gwarancjami państw dla przedsiębiorców chcących lokować swoje biznesy w Kazachstanie. Niemcy gwarancje stracili, ponieważ dużo pieniędzy w Kazachstanie przepadło, dlatego szukają partnera w innym europejskim kraju – Polsce, aby wspólnie zdobywać rynek azjatycki.

Zapytałam, czy biorąc pod uwagę doświadczenia z Niemiec, Polskę na to stać? Premier Marcinkiewicz w odpowiedzi przedstawił mechanizmy udzielania gwarancji, potwierdził, że jesteśmy przygotowani do tego, aby niezbędnych gwarancji przedsiębiorstwom, które chcą wejść na rynek Kazachstanu udzielać.

Seniorzy są osobami które myślą i same podejmują decyzje.

1 października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych, zależy mi aby w Świnoujściu osoby starsze czuły się dobrze w swoim otoczeniu. Wykorzystajmy ich potencjał. Seniorzy są pełni energii, woli działania są wykształceni, mają czas i chęci. Jestem świadoma, że relacje i zaufanie buduje się długo, ale nie czekajmy. Wdzięczna jestem stowarzyszeniom, Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, Akademii Każdego Wieku za wsparcie i zaangażowanie w tworzeniu płaszczyzny dialogu dla wszystkich mieszkańców naszego Miasta. Martwi mnie polityczny problem tworzenia Rady Seniorów. Seniorzy są osobami które myślą i same podejmują decyzje.