List do Redaktora.

WP_001805

Szanowny Panie Redaktorze,
zabieram głos jako była pracownica biura poselskiego, która towarzyszyła Posłance na Sejm RP w wielu wizytach studyjnych, w wielu spotkaniach z mieszkańcami Jej okręgu wyborczego jak i mieszkańcami do okręgu nienależącymi. Praca Posła na Sejm RP obejmuje działania wybiegające poza okręg wyborczy, na terenie całej Polski.

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych do których należy Posłanka Ewa Żmuda Trzebiatowska: Polsko-Austriacka Grupa Parlamentarna, Polsko-Cypryjska Grupa Parlamentarna, Polsko-Meksykańska Grupa Parlamentarna, Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna wymusza wręcz wyjazdy poza okręg wyborczy za granicę jak na terenie Polski, gdzie spotyka się z przedstawicielami mniejszości narodowych w naszym kraju.

Biorąc pod uwagę aktywność poselską tj, wystąpienia na posiedzeniach Sejmu (Liczba wypowiedzi: 17), interpelacje którym nadano bieg – 3, zapytania którym nadano bieg – 1, pytania w sprawach bieżących -2, udział w głosowaniach: 99.68% wiem, że Posłanka realizuje powierzone Jej obowiązki.

Posłanka na Sejm RP Ewa Żmuda Trzebiatowska pracuje w komisjach i podkomisjach: Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, Podkomisja stała do spraw młodzieży, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 21) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 172); pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1312), Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego, Komisja Spraw Wewnętrznych, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 215 i do druku 215, druk nr 375), Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1066), Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1187), Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1497), Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: o Agencji Wywiadu (druk nr 2294); o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (druk nr 2295), Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3464), Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy i rządowego projektu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Posłanka Ewa Żmuda Trzebiatowska przynależy do zespołów parlamentarnych: Parlamentarna Grupa Kobiet, Parlamentarny Zespół ds. Gospodarki Morskiej, Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa, Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Kulturalnych, Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny.

Wiem, że pracuje aktywnie z większymi lub mniejszymi sukcesami. Jakość pracy Posła oceniania jest przez wyborców. Jestem wyborcą, dlatego mam prawo napisać co czuję i co wiem.
Każdy siedząc w swoim bezpiecznym domu jest bardziej skuteczny, odważny, merytoryczny, rozwinięty światopoglądowo, urodzonym erudytą – teraz i ja .

Jak wspomniałam pracowałam z Posłanką na Sejm RP Elżbietą Pielą-Mielczarek. Nauczyłam się bardzo dużo. Poznałam wspaniałych ludzi, uczestniczyłam w spotkaniach organizowanych przez mniejszości narodowe. Widziałam jak Posłanka, rozwiązuje ich problemy małe i duże. Jak zabiega o wsparcie na szczeblu regionalnym oraz krajowym. Uczestniczyłam w wielu naradach, wysyłałam listy, przygotowywałam prasę lokalną, aby Posłanka będąc w Warszawie wiedziała co dzieje się w Jej okręgu. Reagowała natychmiast, gdy była taka potrzeba. Była Posłanką na Sejm RP z którą miałam zaszczyt pracować.

Była również oceniana, tak jak oceniana jest Posłanka Ewa Żmuda Trzebiatowska. Piszę do Pana Panie Redaktorze, bo boli mnie serce, gdy ktoś nieświadomie popełnia błędy, co do których ma prawo.

Panie redaktorze, na zakończenie przytoczę cytat jednego z portali, pozna Pan wartość zadanego przez Pana pytania: Poseł Żmuda-Trzebiatowska – kocha Polskę czy kasę ?? – SPRAWDZAMY. Moim zdaniem wystarczy zapytać samą Panią Poseł.

„Nie przekroczono prawa, ale bardzo hojnie wydatkowano pieniądze na wiele celów. Zdecydowanie hojniej, jak na przykład w innych jednostkach, np. w Urzędzie Miasta”.
http://www.wyspiarzniebieski.pl/aktualnosci/14607,1,na-sesji-w-sprawie-osir-wyspiarz.html

źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/posel.xsp?id=459
Ps. wystarczy zapytać samą Panią Poseł na Sejm RP Ewę Żmudę Trzebiatowską, otrzyma Pan odpowiedź na zadane pytania oszczędzając nasze pieniądze, bo przygotowanie odpowiedzi też kosztuje.

Panie Redaktorze, pozdrawiam serdecznie, proszę uznać, to, co napisałam, że tak czuję i wiem.
www.anetazdybel.pl